Preloader logo

Objekat dečijeg odeljenja / Zdravstveni centar Zaječar

Na osnovu zahteva investitora projektovana je dogradnja i rekonstrukcija objekta Dečijeg odeljenja ZC Zaječar. Novoprojektovanim rešenjem predviđena je horizontalna dogradnja aneksa spratnosti P, kao i verikalna dogradnja (pretvaranja potkrovlja u veći korisni prostor).

Novoprojektovani aneks objekta spratnosti P dograđuje se sa istočne strane postojećeg objekta. Namena aneksa je dečiji dispanzer i sastoji se iz četiri celine sa zasebnim ulazima: deo za školsku bolesnu decu, deo za predškolsku bolesnu decu, savetovalište za školsku decu, savetovalište za predškolsku decu. Ove četri celine imaju pojedine zajedničke prostorije za zaposlene ali su korisnici (pacijenti) u potpunosti odvojeni.

Potkrovlje postojećeg objekta dečijeg odeljenja se horizontalno dograđuje tj. povećava se površina predmetne etaže u gabaritu nižih spratova. Novoprojektovanim rešenjem pored novih kancelarija dobija se i svečana sala sa sanitarnim čvorom i kuhinjom, kao i terasa.
Pored navede dogradnje objekta predviđena je i potpuna rekonstrukcija postojećeg objekta kako bi se ispunili svi zahtevi i standardi savremene arhitekture, kao i svi standardi i zahtevi za eksploataciju zdravstvenog objekta namenjenog deci.

Korišćenjem savremenih materijala i tehnoligija pri izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta Dečijeg odeljenja dobio se savremeni objekat koji zadovoljava sve zahteve moderne arhitekture.

INVESTITOR: Grad Zaječar
LOKACIJA: Zaječar, Srbija
POVRŠINA: Pbruto = 2800 m²
GODINA: 2018/2019.

Image module